CEIDG - co to? Co można załatwić w CEIDG?

Każdy przedsiębiorca na pewno nie jeden raz spotkał się z pojęciem CEIDG. Systemy elektroniczne wkraczają do każdej dziedziny życia. Takie podejście ma na celu uporządkowanie, uproszczenie procedur oraz lepszy szybszy przepływ informacji. Od czasu powstania CEIDG dokonanie zmian we wpisie, zawieszenie, czy  wznowienie zawieszonej wcześniej działalności, nie wymaga już wizyty w urzędach. CEIDG co to?

Co to jest CEIDG i do czego służy?

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej — tak brzmi pełna nazwa, tak często używanego skrótu. Zasady działania tego podmiotu reguluje Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Obowiązuje ona od marca 2018 roku, w tej ustawie zawarte są wszystkie niezbędny informacje dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak i Punktu Informacyjnego, który stworzono specjalnie dla przedsiębiorcy.

Do głównych zadań, jakie pełni rejestr przedsiębiorców CEIDG zaliczyć można przede wszystkim ewidencjonowanie osób prowadzących działalność gospodarczą, a także udostępnianie (zgodnie z zasadami, które określone są w ustawie) informacji dotyczących przedsiębiorców. Informacje dotyczące przedsiębiorców, które można znaleźć na stronie internetowej, dotyczą także zmian, jakie są przez nich wprowadzane w rejestrze. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, dotyczy to także przechowywania danych. Wygląd i wpis do rejestru jest darmowy.

Kto musi się wpisać do CEIDG?

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej powinna dokonać każda osoba, która otwiera działalność gospodarczą. Dane zawarte rejestrze to kompleksowa informacja o firmie. Elektroniczna ewidencja działalności gospodarczej jest stworzona dla osób fizycznych prowadzących działalność, jak i podatników, którzy pełnią funkcję wspólnika w spółce cywilnej.

Osoby, które planują założyć działalność gospodarczą nie muszą się w tym celu udawać do urzędu, cały proces rejestracji mogą przeprowadzić zdalnie – w formie elektronicznej. Wpisy do działalności gospodarczej można wprowadzić na rządowej stronie https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/Index.aspx

Po wejściu w link przedsiębiorca albo osoba dopiero planującą otworzenie biznesu zobaczy dwa okna, które służą do zarejestrowania działalności oraz do dokonania niezbędnych zmian w obecnym wpisie. Oba kreatory są intuicyjne i nie wymagają szczególnej biegłości w poruszaniu się po internecie. Obowiązek wpisu do rejestru nie ciąży na osobach prowadzących nierejestrowaną działalność gospodarczą.

Jakie dane są potrzebne do CEIDG?

Podczas dokonywania wpisu do Elektronicznego Rejestru Działalności gospodarczej, konieczne jest uzupełnienie druku CEIDG-1. Co ważne ten wniosek (w formie elektronicznej) może być złożony jedynie przez osobę zakładającą działalność, czynności tej nie może wykonać pełnomocnik.

Oprócz danych osobowych podczas dokonywania wpisu do rejestru potrzebne są też dane, które umożliwią uwierzytelnienie przedsiębiorcy – czyli bezsprzeczne potwierdzenie tego, że osoba dokonująca wpisu jest tym, za kogo się podaje. Do tego celu używany jest kwalifikowany podpis elektroniczny albo profil zaufany. 

Jednak w praktyce mimo poważnie wyglądających nazw, do potwierdzenia danych tak naprawdę wystarczy możliwość zalogowania się do swojej bankowości elektronicznej. Możliwe jest także dokonanie potwierdzenia wiarygodności danych przez pełnomocnika, jednak wymaga to osobistej wizyty pełnomocnika w urzędzie. 

CEIDG rejestr, czyli uzupełnienie wszystkich rubryk na wniosku CEIDG-1, wymaga wprowadzenia wielu danych. Są to mi.n. imię, nazwisko, adres zamieszkania jak i prowadzenia działalności gospodarczej, kody PKD, czy daty, z którą przedsiębiorca rozpocznie działalność, czy np. chce zawiesić działalność, jeżeli to jest celem jego wizyty na stronach rejestru.

Kto nie musi być wpisany do CEIDG?

Jak już było wspomniane, istnieje grupa osób prowadzących działalność, które nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu. Osoby, które w okresie 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej (dotyczy to okresu pełnych 60 miesięcy), a ich dochód nie będzie przekraczał 75% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (takie wynagrodzenie ogłaszane jest w każdym roku, ta wartość jest zmienna) mogą otworzyć działalność nierejestrowaną. W takim wypadku nie ma konieczności zgłaszania swojej firmy w  CEIDG.

Co ważne osoba, która przestanie spełniać warunki działalności nierejestrowanej, co najczęściej wynika z przekroczenia nałożonego limitu przychodu, ma obowiązek zgłoszenia swojej działalności w CEIDG. Na takim przedsiębiorcy ciąży powinność wypełnienia wniosku CEIDG-1 w ciągu 7 dni od momentu przekroczenia limitu dochodowego. W takim przypadku działalność gospodarcza nierejestrowana zostaje automatycznie uznana za działalność gospodarczą. W takiej sytuacji warto sprawdzić, jakie ulgi i dotacje przysługują przedsiębiorcy, który rozpoczyna działalność.

Czy CEIDG zgłasza do urzędu skarbowego?

Wpis do działalności gospodarczej przeprowadzony prawidłowo przez rządową stronę CEIDG, jest równoznaczny nie tylko z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, ale także ze zgłoszeniem przedsiębiorcy do innych urzędów. 

Obecnie wpis do CEIDG jest wystarczający, nie jest wymagana osobna wizyta w ZUS-ie oraz urzędzie skarbowym. Przesłanie elektronicznego wniosku do CEIDG powoduje automatyczne udostępnienie danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego. Przekazanie ma miejsce najpóźniej kolejnego dnia po dniu złożenia wniosku.

Skąd wziąć wniosek CEIDG?

Wypełnienie i wysłanie wniosku jest możliwe poprzez formularz na stronie, nie ma konieczności drukowania wersji papierowej. Jeżeli odpis CEIDG, wypis z CEIDG, czy zaświadczenie z CEIDG – bez względu jak nazwiemy ten dokument, który potrzebny jest niemal tak często jak zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, czy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie, wystarczy wydrukować go ze strony rządowej.

Przedsiębiorca po zalogowaniu na stronę biznes.gov.pl może sam wygenerować zaświadczenie. Znajduje się ono w części oznaczonej jako „moja firma”, znajdziemy się tam odnośnik do pobrania zaświadczenia, w ten sposób można je wygenerować. Warto wiedzieć, że dostępne na stronach  rządowych dokumenty tak jak m.in. zaświadczenie z CEIDG, są ważne od momentu wydruku, nie wymagają dodatkowego ostemplowania.

W praktyce powinny być traktowane na równi z dokumentami, które można fizycznie pobrać i są sygnowane pieczęciami nadanymi przez urzędnika. Oczywiście, można nadal wystąpić o wydanie takiego zaświadczenia w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie. Urzędnicy mają 7 dni na wydanie dokumentu, jeżeli z jakiejś przyczyny będzie to niemożliwe, także w tym czasie powinien poinformować o takim fakcie składającego wniosek.

Wniosek CEIDG-1 – dla kogo i po co?

Na rządowej stronie z rejestrem CEIDG można znaleźć dane o przedsiębiorcy, który nas interesuje. Jest to możliwe poprzez NIP przedsiębiorcy, nazwę, czy jego imię nazwisko, adres. W wyszukiwarce rządowej dostępnej na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/wyszukiwarka-firm/ można znaleźć przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i przedsiębiorców ujętych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Żaden przedsiębiorca nie powinien zastanawiać się — co oznacza CEIDG. Jest to jedno z podstawowych pojęć, z którym każdy zakładający działalność, czy wprowadzający zmiany do już prowadzonej działalności powinien się zapoznać. Kiedy nawet prowadzisz swój biznes, wiele lat co jakiś czas konieczne jest wprowadzenie zmian takich jak np. zmiana adresu, zawieszenie działalności, czy dodanie lub usunięcie kodu PKD.

Kiedy dane związane z działalnością ulegają zmianie na przedsiębiorcy ciąży obowiązek ich wprowadzenia do CEIDG. Ustawowo przysługuje na to 7 dni. Podobnie wygląda sytuacja, kiedy w danych pojawi się błąd, bez względu na to kto go zauważy (czy przedsiębiorca, czy urząd np. ZUS), wtedy także przedsiębiorca ma obowiązek wprowadzić zmianę w rejestrze.

Nazywam się Magdalena Budniewska i jestem właścicielką biura rachunkowego Twoja Księgowa. Doświadczenie praktyczne zdobywałam od pierwszego roku studiów – w małych i dużych firmach. Ukończyłam studia licencjackie z Ekonomii na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a następnie magisterskie z Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Warszawskim, kolejne kursy, godziny w ustawach, uzyskanie Certyfikatu Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg i rozpoczęcie procesu na uzyskanie tytułu Biegłego Rewidenta.