Opodatkowanie ryczałtem — czy taka forma się opłaca? [Co to jest ryczałt, jakie są jego koszty i jak obliczyć podatek]

Ryczałt może być korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców prowadzących działalność na niewielką skalę, którzy chcą uniknąć skomplikowanych formalności związanych z podatkami. Przejście na ryczałt nie jest jednak odpowiednie dla każdego rodzaju działalności. Czym jest ryczałt oraz kto może z niego korzystać? Jakie wystawiać fakturę na ryczałcie i co można na nim odliczać — przeczytaj w naszym artykule!

Co to jest ryczałt?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest rodzajem rozliczenia podatkowego, w którym podatnik płaci stały procent podatku na podstawie przyjętych z góry, konkretnie określonych kryteriów.

W przeciwieństwie do innych form opodatkowania, w których podatek obliczany jest na podstawie faktycznie osiągniętego dochodu lub zysku, w przypadku ryczałtu podatnik płaci określony procent od przychodu, jaki osiągnął. W przypadku ryczałtu nie uwzględniamy kosztów, jakie ponieśliśmy. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania. 


W przypadku działalności gospodarczej, ryczałt może być korzystny dla podatnika, który ma pewną, stabilną, ale niezbyt wysoką, wysokość przychodów i nie chce zajmować się skomplikowanym obliczaniem podatku. Stawki podatku w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%.

Kto może przejść na ryczałt?

Ryczałt ewidencjonowany jest sposobem opodatkowania, który jest dostępny tylko dla przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczają 2 milionów euro

Ważne do odnotowania jest to, że nie wszystkie firmy i przedsiębiorcy mogą skorzystać z tej formy opodatkowania, na przykład z ryczałtu nie skorzystają przedsiębiorcy prowadzący: apteki, lombardy czy kantory. 

Wybór odpowiedniej stawki podatkowej zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w ten sposób, mają kilka obowiązków, takich jak prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jak przejść na ryczałt?

Podstawowym krokiem, który przybliży nas do opodatkowania w postaci ryczałtu, jest wypełnienie odpowiednich dokumentów, do których zaliczamy m.in.: oświadczenie o wyborze formy opodatkowania oraz zgłoszenie do urzędu skarbowego zmiany formy opodatkowania.

Aby dokonać wyboru tej formy, należy napisać oświadczenie na piśmie i złożyć je naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód z działalności w danym roku podatkowym.

Odpowiednio przygotowany wniosek można również złożyć wraz z wnioskiem o zmianę danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje przez kolejne lata, pod warunkiem że nie zdecydujesz się z niej zrezygnować lub nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

Ważną informację jest to, że w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej i jawnej, wszyscy wspólnicy muszą złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Jak wystawić fakturę na ryczałcie? 

To, czy podatnik rozliczający się na podstawie ryczałtu może wystawić fakturę z VAT czy bez, zależy od kilku czynników. Na samym początku, ważne jest to, czy osoba korzystająca z ryczałtu jest czynnym podatnikiem VAT.

Warto wiedzieć, że zasady dotyczące wystawiania faktur przez ryczałtowców są takie same jak dla innych przedsiębiorców. Jeśli jesteś ryczałtowcem i czynnym podatnikiem VAT, musisz wystawić fakturę VAT.

Pamiętaj, aby przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu opodatkowania porozmawiać z biurem rachunkowym i dowiedzieć się, jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najlepsza.

Co można odliczyć na ryczałcie w 2023 roku? 

Ryczałt ewidencjonowany to sposób opodatkowania dla przedsiębiorców, który polega na regulowaniu podatku od uzyskanego przychodu. Pracując na ryczałcie, podatnik nie ma możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów od podatku. Oznacza to, że nie ma możliwości odliczenia kosztów, takich jak np. koszty zakupu materiałów, usługi księgowe, czy wynagrodzenie pracowników.

Istnieją jednak odstępstwa od reguły. Ryczałtowcy mogą odliczyć straty oraz wydatki z art. 26 ust. 1, art. 26h ust. 1 oraz art. 26hb ust. 1 ustawy o PIT od swoich przychodów, jeśli wcześniej nie zostały one odliczone lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Ryczałtowcy w zeznaniu rocznym mogą odliczyć następujące elementy:

  • uregulowane składki na ubezpieczenie społeczne,
  • kwoty składek członkowskich opłaconych na rzecz związków zawodowych w wysokości nie większej od 500 zł w roku podatkowym,
  • wpłaty na IKZE,
  • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki dotyczące uproszczenia wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika, który jest osobą niepełnosprawną, bądź podatnika utrzymującego osoby niepełnosprawne,
  • wydatki uregulowane przez podatnika z tytułu użytkowania Internetu w wysokości do 760 zł w ciągu roku podatkowego,
  • darowizny przekazane na określone cele
  • a także inne np. Termomodernizację czy ulgę na zabytki.

Do jakiej kwoty można być na ryczałcie w 2023 roku?

Przedsiębiorcy mają możliwość płacenia podatku w formie ryczałtu, ale tylko wtedy, gdy w poprzednim rok:

  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro 
  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy nowo rozpoczynający działalność, mogą wybrać ryczałtowy podatek bez względu na limit przychodów w pierwszym roku. To oznacza, że początkujący przedsiębiorca nie straci prawa do ryczałtu, nawet jeśli przekroczy limit w pierwszym roku działalności. Jednak w kolejnych latach musi przestrzegać limitu przychodów.

Jak obliczyć podatek na ryczałcie?

Na ryczałcie podatek obliczany jest na podstawie stawki ryczałtu ustalonej w ustawie oraz przychodu osiągniętego przez podatnika w okresie rozliczeniowym. Obliczenie ryczałtu jest zasadniczo prostsze niż podatku na zasadach ogólnych czy liniowego, ponieważ podatek jest płatny na podstawie stałej stawki, bez konieczności dokonywania skomplikowanych obliczeń podatkowych.

Do obliczenia podatku na ryczałcie należy pomnożyć przychód osiągnięty w okresie rozliczeniowym przez stawkę ryczałtu, a następnie pomniejszyć o ewentualne odliczenia o których mowa w ustawie o ryczałcie. Ostateczna kwota podatku do zapłaty wynika z różnicy między obliczoną kwotą podatku, a odliczeniami (każdy z odliczeń może uwzględnić opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne).

Przykład obliczania podatku z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (tzw. PIT-28):

Wzór: (przychód– odliczenia)* x stawka ryczałtu = podatek*

Przychód: 10 000,00 PLN
Ryczałt: 12%
Odliczenia: 50% opłaconej składki ZUS zdrowotnej – 313,46 PLN

(10 000,00 – 313,46) * x 12% = 1 162,44
PIT do zapłaty – 1 162,00 zł

* wynik zaokrąglij do pełnych złotych

W przypadku wątpliwości, polecamy konsultację z doświadczoną kadrą biura rachunkowego Twoja Księgowa.