Jednoosobowa Działalność Gospodarcza (JDG), a koszty działalności

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza (JDG) jest szeroko rozpowszechnioną formą przedsiębiorczości w Polsce, dzięki swej prostocie w zakładaniu oraz elastyczności w prowadzeniu. W ramach JDG przedsiębiorca ma możliwość odliczania od dochodu różnych kosztów związanych z działalnością, co pozwala na optymalizację podatkową. W tym artykule omówimy, jakie koszty można wliczyć w koszty działalności JDG.

Co to są koszty działalności gospodarczej?

Wydatki związane z działalnością gospodarczą obejmują wszelkie koszty ponoszone w celu generowania przychodów, a także w celu utrzymania, ochrony, czy zabezpieczenia źródła tych przychodów.

Stanowią one istotny element finansowej struktury przedsiębiorstwa, ponieważ bezpośrednio wiążą się z codziennym zarządzaniem firmą oraz strategiami na rzecz maksymalizacji jej zysków. Koszty te mogą dotyczyć szerokiego spektrum wydatków, od zakupu surowców, poprzez koszty operacyjne, aż po inwestycje w rozwój i marketing. 

Dlaczego warto generować koszty w firmie jednoosobowej?

Inkursja w znaczne wydatki związane z uzyskaniem przychodów może okazać się korzystna dla przedsiębiorców, mimo że pociąga za sobą duże koszty. Dzieje się tak, ponieważ takie koszty działają na korzyść przedsiębiorcy przez obniżenie podstawy opodatkowania, co skutkuje redukcją należnego podatku dochodowego.

Jest to strategia szczególnie atrakcyjna dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, które generują relatywnie niskie zyski. Redukcja podstawy opodatkowania bezpośrednio wpływa na obniżenie kwoty podatku do uiszczenia, co z kolei przekłada się na zwiększenie netto zysku firmy.

Jakie koszty można wliczyć w koszty działalności JDG i jak je udokumentować?

Do kategorii kosztów uzyskania przychodów, które mogą być zaliczane do wydatków podatkowych, zalicza się między innymi:

 • koszty zakupu towarów przeznaczonych do sprzedaży,
 • nakłady na zakup surowców i materiałów niezbędnych do produkcji,
 • wydatki związane z eksploatacją i wyposażeniem miejsc działalności,
 • opłaty za usługi księgowe, prawne oraz konsultingowe,
 • opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu,
 • inwestycje w zakup sprzętu komputerowego,
 • oraz szereg innych kosztów.

Te wydatki są istotne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i mogą być odliczane od dochodu, zmniejszając tym samym obciążenie podatkowe.

Koszt uzyskania przychodu może być udokumentowany w formie:

 • faktury,
 • paragonu z nr. NIP
 • rachunku,
 • biletu, na którym znajduje się np. numer NIP sprzedawcy,
 • dowodu zapłaty za przejazd autostradą,
 • umowy bądź rachunku do umowy np. najmu lokalu od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

Jakie są wymagania dotyczące dokumentowania kosztów?

Wydatki związane z działalnością gospodarczą mogą być uwzględniane jako koszty podatkowe, co pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem że są one należycie udokumentowane.

Do dokumentowania kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa służą faktury, faktury uproszczone VAT RR, paragony, dokumenty celne, a także inne dokumenty, które mogą potwierdzać zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów bądź zwiększenie przychodów, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Finansów.

Takie dokładne dokumentowanie jest kluczowe dla prawidłowego i efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz umożliwia korzystanie z przysługujących ulg i optymalizacji podatkowej.

Dokumentacja księgowa musi zawierać kilka kluczowych elementów, aby była uznana za kompletną i zgodną z wymogami prawnymi. Do tych elementów należą:

 1. Określenie typu dokumentu oraz jego unikatowy numer identyfikacyjny;
 2. Dane identyfikacyjne podmiotów uczestniczących w transakcji gospodarczej (takich jak kupujący i sprzedający), w tym ich nazwy i adresy;
 3. Szczegółowy opis przeprowadzonej transakcji wraz z jej wartością, a jeśli to możliwe, również określenie ilości w jednostkach miary, takich jak sztuki, godziny pracy, metry kwadratowe itp.;
 4. Datę realizacji operacji oraz datę sporządzenia dokumentu, jeżeli różnią się od siebie;
 5. Podpisy osoby wystawiającej dokument oraz osoby, która otrzymała lub przekazała aktywa.

Wymagania te zapewniają, że każda operacja gospodarcza jest odpowiednio udokumentowana, co ułatwia zarówno wewnętrzne zarządzanie finansami firmy, jak i ewentualne kontrole zewnętrzne.

Czego nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?

Należy być świadomym, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatkowymi, w tym ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, istnieje określony wykaz wydatków, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów. Do tych wydatków zalicza się między innymi:

 • Nakłady poniesione na modernizację środków trwałych,
 • Wydatki związane ze spłatą pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych,
 • Podatek dochodowy, a także podatek od spadków i darowizn,
 • Nałożone grzywny oraz kary pieniężne,
 • Koszty związane z reprezentacją firmy,
 • Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz inne fundusze specjalnego przeznaczenia.

Szczegółowy wykaz wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, został zawarty w artykule 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatki dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Osoba zarządzająca działalnością gospodarczą w formie jednoosobowej staje się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i stoi przed koniecznością wyboru najbardziej odpowiedniej dla siebie formy opodatkowania. Istnieją trzy główne opcje:

 • Rozliczenie według skali podatkowej – polega na stosowaniu dwóch stawek podatkowych: 12% dla dochodu nieprzekraczającego pierwszego progu podatkowego, który obecnie wynosi 120 tys. zł, oraz 32% dla dochodów przekraczających ten próg. Aktualnie podstawowa kwota wolna od podatku to 30 tys. zł.
 • Podatek liniowy – charakteryzuje się stałą stawką 19%, niezależnie od osiąganego dochodu. Jest to preferowana opcja dla przedsiębiorców z wyższymi dochodami oraz kosztami działalności.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanychnie wszystkie rodzaje działalności kwalifikują się do tego rodzaju opodatkowania. Stawki podatku wahają się między 2% a 17%, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Każda z tych form opodatkowania ma swoje specyficzne cechy i może różnie wpływać na wysokość ostatecznego obciążenia podatkowego, dlatego istotne jest dokładne rozważenie, która z nich najlepiej odpowiada specyfice prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przy JDG

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ważnym aspektem jest zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej, która została wprowadzona w ostatnim roku. Jej wysokość jest teraz uzależniona od wybranej formy opodatkowania działalności.

Dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, składka zdrowotna stanowi 9% osiąganego dochodu. W przypadku opodatkowania liniowego, wysokość składki to 4,9% dochodu z poprzedniego miesiąca. Dla osób korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wysokość składki zdrowotnej zależy od osiągniętego dochodu w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym i jest kalkulowana na podstawie przekroczenia określonych progów przychodowych: do 60 tysięcy, od 60 do 300 tysięcy oraz powyżej 300 tysięcy złotych.

Od jakiegoś czasu przedsiębiorcy nie mają już możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku dochodowego. W kwestii ubezpieczenia społecznego istnieją jednak różne ulgi, takie jak Ulga na Start, Mały ZUS oraz Mały ZUS Plus, które mogą zmniejszyć obciążenie finansowe. Osoby, które nie kwalifikują się do żadnej z ulg, muszą opłacać składki od podstawy wynoszącej co najmniej 60% przewidywanego średniego wynagrodzenia miesięcznego. W roku 2024 minimalna podstawa wynosi 4694,60 zł.

JDG — dlaczego warto? 

Założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej niesie ze sobą obowiązek pokrywania różnorodnych kosztów, które mogą zostać odjęte od podatku. Znajomość przysługujących praw i możliwości jest kluczowa dla optymalizacji wydatków oraz pełnego wykorzystania dostępnych ulg podatkowych.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w nawigacji po zmieniających się przepisach podatkowych i chcesz maksymalizować swoje korzyści finansowe, rozważ skorzystanie z usług doświadczonych księgowych w Twoja Księgowa. Profesjonalne doradztwo pomoże Ci efektywnie zarządzać finansami Twojej działalności i zapewni spokój ducha w kwestiach podatkowych.

Źródła:

 • Co możesz wliczyć w koszty przy jednoosobowej działalności gospodarczej …. https://superbiz.se.pl/prawo/co-mozesz-wliczyc-w-koszty-przy-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej-aa-nX5w-esLN-WLe5.html.
 • Co można wrzucić w koszty działalności jako JDG? – Money.pl. https://www.money.pl/gospodarka/co-mozna-wrzucic-w-koszty-dzialalnosci-jako-jdg-6867083041327712a.html.
 • Ile kosztuje prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej …. https://bing.com/search?q=JDG+a+koszty+dzia%c5%82alno%c5%9bci.
 • Ile kosztuje prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej …. https://szybkafaktura.pl/blog/ile-kosztuje-prowadzenie-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej/.
 • Jak założyć firmę jednoosobową, a jak spółkę? Cechy JDG i cechy spółek …. https://www.infakt.pl/blog/roznice-pomiedzy-jdg-i-spola-zoo.

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Moja przygoda z księgowością rozpoczęła się już w szkole średniej, a od września 2022 roku dołączyłam do zespołu Twoja Księgowa. Moim celem jest pomoc klientom w łatwym i prostym przejściu przez wszelkie formalności urzędowe. Jestem przekonana, że moje doświadczenie i wiedza pozwolą mi na skuteczne wsparcie klientów w zakresie księgowości. Liczę, że moje artykuły pozwolą Państwu swobodnie prowadzić swoje biznesy.